prev next
play


Parafia Rzymskokatolicka

pw. Świętej Rodziny

i św. Apostołów Piotra i Pawła

w Sobolewie


Słowo Boże na każdy dzień


Sobolew, dnia 27.05.2019 r.

Znak sprawy 1/05/2019

ZAPYTANIE   OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego

na „Remont i przebudowę zabytkowego budynku drewnianego kościoła
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie – wymiana pokrycia dachowego na głównej części kościoła”.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Zadanie współfinansowane jest w ramach programy Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego ochrony zabytków.
II.ZLECENIODAWCA
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny i św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Kościuszki 62, 08-460 Sobolew
NIP: 826-143-08-38
REGON: 040076644
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa zabytkowego budynku drewnianego kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Sobolewie – wymiana pokrycia dachowego na głównej części kościoła.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)Prace demontażowe
b)Wymianę przynajmniej części (30%) konstrukcji dachowej
c)Oczyszczenie konstrukcji dachowej, zaimpregnowanie, odeskowanie, pokrycie folia izolacyjną
d)Ułożenie nowego pokrycia dachowego z blachy miedzianej
e)Obróbki blacharskie (rynny , spusty itp.)
3.Szczegółowy zakres robót określony został w:
- załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - przedmiar robót
- w załączniku nr 2 – dokumentacja projektowa.
4.Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

IV.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.Termin realizacji zamówienia: 30 października 2019 r.
2.Miejsce realizacji zamówienia: ul. Kościuszki 176 – kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie
V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2. Sytuacja finansowa i ekonomiczna:


- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.


3. Zdolność techniczna lub zawodowa:


Określenie warunku/warunek spełni wykonawca, który:1.Udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert – wykonanie minimum 3 robót budowlanych związanych z wymianą lub renowacja konstrukcji dachowych i pokrycia dachowego w miedzi, każde o wartości brutto minimum 200.000.- PLN (wykonanie 1 zadania w ciągu 1 roku), polegających na realizacji prac budowlano-konserwatorskich na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych nadzorem konserwatorskim oraz udokumentuje, że wykazane zadania zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2.Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
- Kierownikiem budowy z minimum 10 letnim doświadczeniem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – minimum 1 osoba;
- Kierownikiem budowy z minimum 10 letnim doświadczeniem posiadającym kwalifikacje w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych architektury i budownictwa oraz stref ochrony konserwatorskiej – minimum 1 osoba.
- Kierownikiem budowy z minimum 10 letnim doświadczeniem posiadającym kwalifikacje w zakresie kierowania i nadzorami robotami budowlanymi na obiektach drewnianych, znajdujących się pod nadzorem konserwatora (minimum 1 referencja).
- Potwierdzi ( oświadczy ), że wykazane osoby posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji (doświadczenia kierowników się nie sumują).
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału:W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.Wypełniony formularz oferty.
2.Wykaz robót polegających na realizacji prac budowlano-konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych nadzorem konserwatorskim zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których zostały one wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających ich wykonanie w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacjibudowlanej i odpowiedzialnych za wykonanie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia -niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
VI.KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OFERTY:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert i ich wagi:

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, której przyznana zostanie największa ilość punktów w kryterium cena, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.


VII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 czerwca 2019 r. do godziny 12.00 w kancelarii parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny i św. Apostołów Piotra i Pawła, z siedzibą: Sobolew, ul. Kościuszki 62, 08-460 Sobolew, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:” Oferta na Remont zabytkowego budynku drewnianego kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie – wymiana pokrycia dachowego na głównej części kościoła”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej koperty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

2.Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4.Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień lub odrzucić ofertę w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny wówczas, gdy cena będzie niższa min. o 20% od szacunkowej wartości zamówienia.

6.W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie w zakresie na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

8.Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku istotnych zmian Zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert.

9.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu najwyższą ilość punktów.

10.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

12.Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Ks. Andrzej Oworuszko tel. 690-453-992

e-mail: kancelaria@parafiasobolew.pl

VIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.O wynikach postępowania wszyscy Wykonawcy przystępujący do postępowania ofertowego zostaną poinformowani pisemnie.

2.W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona, jako kolejna najbardziej korzystna.

3.Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny.

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

IX.ZAŁĄCZNIKI

Zatwierdzono w dniu 27.05.2019 r.

Ks. Andrzej Oworuszko