Dziecięca i młodzieżowa oaza Ruchu Światło-Życie.

Wspólnota liczy około 50 osób.Moderatorem oazy w Sobolewie jest ks. Michał Buczyński. Formacja w oazie polega na systematycznej pracy uczestników w małych grupach, odpowiednich do ich wieku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, są prowadzona przez animatorów. Podczas nich rozważamy Pismo Święte i realizujemy tematy z konspektów przygotowanych przez diecezjalną diakonię ruchu. Raz w miesiącu spotykamy się na wspólnej Eucharystii, zwanej Mszą Oazową aby wspólnie podziękować Bogu za miesiąc pracy. Po każdej Mszy Oazowej organizowany jest tzw. pogodny wieczór, gdzie całą wspólnotą bawimy się, oglądamy filmy i poznajemy. Uwieńczeniem całorocznej pracy jest wyjazd na 15-dniowe rekolekcje.

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny jest wspólnotą gromadzącą się wokół słuchania Słowa Bożego. Opiekunem jest Ks. kan. Andrzej Oworuszko, proboszcz parafii. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 15.30 w sali przy naszym parafialnym kościele.

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Kręgu Biblijnego odbyło się w Święto Ofiarowania Pańskiego 2014 roku. Propozycja zawiązania takiej grupy osób, która uczyłaby się słuchania Słowa wynika przede wszystkim z faktu, że w duszpasterstwie konieczne jest odkrycie prymatu Pisma Świętego. Biblia jest przecież Słowem Boga. Stąd dostęp do Biblii należy traktować jako dostęp do Boga. Z tej prawdy, że Biblia to Słowo Boga wynika druga, mianowicie, że Bóg przemówił do człowieka i nieustannie to czyni. Dzięki temu Pismo Święte pozwala poznać coś z niewypowiedzianej tajemnicy Boga. Podkreśla to Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym stwierdzając, że „w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swoimi dziećmi i prowadzi z nimi dialog” (KO 21).

Krąg Biblijny chce wprowadzić człowieka w ten dialog z Ojcem. Ta forma pracy z Biblią opiera się na dyskusji nad tekstami świętymi w grupach. W tym celu uczestnicy gromadzą się w grupie (lub w grupach) i wspólnie czytają, rozważają i dyskutują nad odpowiednimi fragmentami Pisma świętego. Następnie szuka się sposobów realizowania Słowa w życiu. Specyfiką tej formy pracy z Biblią jest możliwość dzielenia się refleksjami, stawiania pytań i dyskusji wszystkich uczestników spotkania. Zasadniczo w pracy kręgu można wyodrębnić dwa etapy: egzegetyczne wyjaśnianie tekstu drogą pytań i odpowiedzi oraz zastosowanie rozważanych tekstów w życiu.

Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin. Domowy Kościół jest Polsce jedynym ruchem, który na pierwszym miejscu stawia duchowość małżeńską.

DK zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
- życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia
- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
- życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
- postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.
Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne zobowiązania:
1.codzienna modlitwa osobista,
2.regularne spotkanie ze słowem Bożym,
3.codzienna modlitwa małżeńska,
4.codzienna modlitwa rodzinna,
5.comiesięczny dialog małżeński,
6.reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną,
7.uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.
KRĄG
Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
dzielenie się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);
modlitwa (Dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)
formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)
REKOLEKCJE
Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi.

W parafii obecnie spotyka się 12 rodzin w 3 kręgach.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa (WKC) to ruch Kościoła Katolickiego, który skierowany jest do wszystkich wiernych, a szczególnie osób świeckich: dorosłych, młodzieży i dzieci, mający swoją duchowość i apostolstwo.

Duchowość tej Wspólnoty jest zawarta w Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa, w Jego przelanej Krwi, która obrazuje nieskończoną Miłość Boga do człowieka. Tajemnicę paschalną chcemy dostrzegać dziś wszędzie tam, gdzie cierpi człowiek w sposób duchowy lub fizyczny, w ludzkich grzechach i zranieniach.Tam tez dziś widzimy Krzyk Krwi Chrystusa. Aby osiągnąć ten cel praktykujemy życie Słowem Bożym, które rozważamy w grupach jeden raz w tygodniu, pod kierunkiem animatorów, za formację których odpowiadają Misjonarze Krwi Chrystusa. Po to rozważamy Pismo Św. i wybieramy Słowo Życia, aby w trudnych momentach naszego życia pomagało nam przechodzić przez te doświadczenia i razem z Chrystusem Zmartwychwstałym -  zwyciężać. Podczas spotkań ważnym elementem jest tzw.wymiana doświadczeń z życia tym Słowem, która buduje w nas i innych wiarę i jedność, oraz uczy praktykowania pokory, która jest fundamentalną cnota naszej duchowości.

Celem naszej Wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację w duchowości Krwi Chrystusa, która odbywa się na skupieniach i rekolekcjach w Domu Misyjnym, prowadzonym przez Misjonarzy Krwi Chrystusa, w Ożarowie Mazowieckim.

W naszej Parafii staramy się rozpowszechniać kult Krwi Chrystusa na Adoracjach Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich chętnych do uwielbiania Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w każdy I-szy czwartek miesiąca godzinę przed Mszą Św wieczorną sprawowaną w intencjach Wspólnoty oraz w każdy czwartek na pół godziny przed Mszą Św.

Zapraszamy również tych, którzy chcieliby się włączyć we wspólnotę modlitwy na nasze spotkania.

Kontakt:

Animatorka parafialna - tel: 668 856 728

Strona Główna Wspólnoty Krwi Chrystusa: www.cpps.pl